Normativa

A continuació us relacionem les parts del protocol d'extraescolars que us interessen com a usuaris del servei. 

Aquest protocol va ser aprovat en reunió de Junta del dia 9 d'agost de 2011 (Acta núm.7/2011)


PROTOCOL EXTRA-ESCOLARS


Normativa:

 • En el cas que l’AMPA pugui rebre subvencions de la Generalitat, orientativament, el nombre mínim d'alumnes per activitat serà de 8 alumnes. Pel contrari, si l’AMPA no rep aquestes subvencions el nombre mínim d’alumnes haurà d’estar comprès entre aquest 8 i 10 alumnes. Tanmateix, el càlculs s’hauran de fer en relació a la viabilitat econòmica de l’activitat. El nombre màxim d’alumnes es determinarà per cada activitat de forma individual.

 • Per tal de formalitzar la inscripció: S’haurà de fer presencialment en horari d’atenció OAA i caldrà abonar una quantitat  prèviament determinada (20€). Aquesta quantitat ho serà en concepte de dipòsit i només serà retornada en cas que l’AMPA no pugui oferir la realització de cap activitat extraescolar als alumnes en qüestió. Fet això se us lliurarà un document amb tota la informació per tal que es pugui formalitzar el pagament de l’activitat dins el termini establert. Si s'efectués el pagament però l'alumne no estigués inscrit a l'oficina d'atenció a les famílies de l'AMPA aquest alumne constarà, a tots els efectes, com a no inscrit a l'activitat.

 • En cas de superar-se el nombre màxim, el grup es formarà per rigorós ordre de inscripció. S'obrirà una llista d'espera. Als alumnes que no se’ls pugui oferir l’activitat extraescolar a la qual s’havien apuntat en llista d’espera, i en el cas que de no trobar cap altra opció vàlida als seus interessos, se’ls retornarà els diners dipositats en el moment de la inscripció. 

 • El nen/nena podrà canviar d'activitat si aquesta no li satisfà durant el primer mes una vegada iniciades les activitats extraescolars sempre que el grup no estigui complet i el monitor hi estigui d'acord. Passat aquest període no es permetran canvis d'activitat si no s’al·leguen motius mèdics o causes justificables.

 • Es prega la màxima puntualitat als pares a l'hora de recollir els seus fills. La manca de puntualitat significarà que aquells pares hagin de fer-se càrrec del pagament d'una hora de monitoratge. Si aquesta conducta es repeteix en tres ocasions l'AMPA es reserva el dret de donar de baixa a l'alumne de l'activitat.

La junta de l'AMPA es reserva el dret de donar de baixa un alumne en cas de:

 

 • No pagament de la quota sense justificació

 • No justificar tres absències, ja que aquesta plaça podria esser ocupada per algun altre alumne que ho desitgés.

 • Haver rebut l'alumne tres avisos per mal comportament

 • Una falta greu

 • Haver rebut la família tres avisos per manca de puntualitat a l'hora de recollir l'alumne

 • I els motius que la Junta consideri de comú acord amb el monitor i la Direcció del centre

Preus de les activitats:

 • Cada activitat tindrà un preu revisat/actualitzat de forma anual.
 • En el moment de fer les preinscripcions a les activitats extraescolars s’haurà de pagar una paga i senyal de 20 € per activitat.
 • En el cas de voler fer l’activitat dos dies a la setmana i de que es pugui per nombre màxim d'alumnes el preu de l'activitat serà el que s'hagi acordat de forma prèvia en reunió de Junta.
 • Els alumnes que s'inscriguin en una activitat extraescolar transcorreguts més de tres mesos des de l'inici de curs, sempre que hi hagi places disponibles, hauran d'abonar la meitat de la quota corresponent.
 • Per als alumnes que s'apuntin a fer l'activitat de judo s'ha de tenir en compte que l'activitat implica l'adquisició d'un judogui per la bona pràctica de la mateixa i el pagament de la llicencia federativa. De proporcionar aquestes dues coses se'n farà càrrec el club de judo Palamós. El primer dia de l'activitat la monitor ja es posarà en contacte amb les famílies per explicar com ho han de fer.