Menjador

El menjador de l'escola esta gestionat per l'Àrea d'Ensenyament del Consell Comarcal del Baix Empordà. I l'empresa contractada es CÀTERING VILANOVA, SL.

s'encarreguen d’oferir una gestió integral del servei que inclou les següents prestacions:

 - El subministrament del dinar i del personal als centres, la nostra escola conta amb cuina pròpia. 

 - L’adequació de les instal·lacions per tal que compleixin els requisits sanitaris d’un menjador escolar (manteniment i neteja, subministrament d’estris i vaixella, kits de clor, termòmetres, etc., reparació i inversions d’aparells de cuina).

 - La vigilància, seguretat i dinamització de l’espai del menjador a través de monitoratge titulat, així com la realització d’activitats de lleure i el corresponent material d’acord amb el projecte educatiu del centre.

 - La informació trimestralment als pares dels hàbits alimentaris i de comportament dels seus fills al menjador.

 - Un servei d’auditories i inspeccions dels menjadors escolars a través d’un laboratori autoritzat pel Departament de Sanitat, tant pel que fa a les instal·lacions, com a la qualitat nutritiva, dietètica i sanitària dels aliments i els menús, així com el seguiment del monitoratge i el comportament dels usuaris per tal de garantir-ne el bon funcionament.

 - La formació inicial i continuada del personal del servei (cuina i monitoratge).

 - La gestió econòmica i financera (cobrament avançat dels rebuts per domiciliació bancària, gestió de beques, control d’impagats, etc.).

Qui ha d’emplenar la sol·licitud?

L'alumnat que utilitzarà el servei de menjador com a mínim un dia a la setmana.

 Quan, on i com s'ha de fer la inscripció de menjador?

Els pares o tutors hauran de demanar el model de sol·licitud del servei al centre docent o bé descarregar-lo del següent enllaç: 

www.baixemporda.cat/ca/documentacio.html.

Aquesta sol·licitud s'haurà de retornar degudament emplenada i signada al centre docent en el període establert per aquest.

SISTEMES DE COBRAMENT


A través de domiciliació bancària

Per a l’alumnat que utilitza el servei un mínim d’1 dia/setmana. Aquesta modalitat és obligatòria per a l’alumnat beneficiari d’un ajut econòmic individual de menjador.

El cobrament es fa per avançat en funció dels dies marcats en la sol·licitud de menjador i es realitza entre el dia 1 i 5 de cada mes.

A partir del dia 20 del mes següent al cobrament, es crea un rebut independent amb l’abonament o càrrec corresponent en funció dels dies reals d’ús del servei.

El retorn dels rebuts amb caràcter reincident ocasionarà la pèrdua del dret a utilitzar el menjador de forma indefinida.

Les despeses derivades dels rebuts retornats seran assumides per les famílies.


A través de tiquets

Per a l’alumnat esporàdic (no fa ús del servei setmanalment) o que no vulgui domiciliar el servei.

Hauran d’efectuar un dipòsit previ al CAIXER del SERVICAIXA de “la Caixa” (mínim 1 màxim 9).

Adjuntem el codi per els alumnes que utilitzen el menjador de forma ocasional:

http://www.baixemporda.cat/documents/noticia/noticia2436.pdf

Adjuntem el codi per les alumnes que utilitzen el menjador com a mínim una vegada a la setmana:

http://www.baixemporda.cat/documents/noticia/noticia2437.pdf

El caixer DISPENSARÀ ELS TIQUETS DIRECTAMENT.

Com fer el dipòsit:

  • Amb llibreta de “la Caixa”
  • Amb targeta de "la Caixa"
  • Amb targeta d'una altra entitat bancària (sense comissió)

Per fer el pagament caldrà demanar la guia d’instruccions a la persona responsable de menjador del centre o bé descarregar-la del següent enllaç:

  www.baixemporda.cat/ca/documentacio.html.

El tiquet és d’ús personal i intransferible i s’haurà de presentar el mateix dia que es vulgui fer ús del servei.

El tiquet serà vàlid per al curs escolar vigent. En cas de no utilitzar-lo abans de la finalització del curs, se’n perdrà l’import.


Preus

Per a l'alumnat  que utilitza el servei d'1 a 5 dies/setmana el preu és de 6,15 €/menú.

Per a l'alumnat esporàdic (no fa ús del servei setmanalment) el preu és de 6,60 €/menú.


Important

En el cas de les sol·licituds presentades a partir del dia 1 de cada mes, per fer ús del servei s'haurà de realitzar el pagament a través del caixer del Servicaixa de "la Caixa" i no es domiciliarà el rebut fins al primer dia hàbil del mes següent.

Ċ
AMPA Escola La Vila,
16 d’abr. 2015, 0:41
Ċ
AMPA Escola La Vila,
9 de març 2015, 2:35
Ċ
AMPA Escola La Vila,
9 de març 2015, 2:35